Nieruchomości i procesy inwestycyjno – budowlane


Nieruchomości i procesy inwestycyjno - budowlane

Prowadzimy kompleksową obsługę firm z branży budownictwa infrastrukturalnego i kubaturowego – inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców robót. Kancelaria zajmuje się również obsługą prawną firm z rynku nieruchomości, w tym m.in. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów oraz firm, zajmujących się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Kancelaria świadczy pomoc w takich czynnościach, jak:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,
 • ocena i analiza planowanych inwestycji,
 • wsparcie prawne procesów budowlano- inwestycyjnych, przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o generalne wykonawstwo z uwzględnieniem procedur FIDIC, umowy o podwykonawstwo robót, umów o prace projektowe, nadzór inwestorski, umów z kontrahentami, dostawcami,
 • wsparcie prawne na każdym etapie inwestycji, analiza prawna i dochodzenie roszczeń z zakresu rękojmi, gwarancji, roszczeń z tytułu umowy głównej oraz robót dodatkowych, kar umownych, odszkodowawczych, błędów projektowych, związanych z procesem budowlanym i obrotem nieruchomościami, umów deweloperskich,
 • prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, zabezpieczających
  i egzekucyjnych dotyczących nieruchomości.

Prawo cywilne


Prawo cywilne

W ramach praktyki z zakresu prawa cywilnego Kancelaria prawna świadczy usługi:

 • analizy, negocjowania, opiniowania i tworzenia umów cywilnoprawnych oraz opinii prawnych, zabezpieczenia umów,
 • sporządzania pozwów, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych w sprawach cywilnych, w tym sporządzanie środków zaskarżenia tj. apelacji, sprzeciwów, zarzutów od nakazu zapłaty i zażaleń,
 • kompleksowego prowadzenia spraw rodzinnych i opiekuńczych, w tym sporządzanie pism procesowych,
 • kompleksowego prowadzenia spraw o zapłatę (spory pomiędzy przedsiębiorcami, spory konsumentów z przedsiębiorcami, spory pracodawców z pracownikami, odszkodowania, roszczenia o nienależne świadczenie, bezpodstawne wzbogacenie, windykację należności), spraw o ustalenie, spraw o ochronę dóbr osobistych,
 • prowadzenie postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego,
 • udzielanie porad prawnych, konsultacji prawnych i wyjaśnień tekstów aktów prawnych,
 • zastępstwo prawne na rozprawach w postępowaniach I i II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym.

Prawo spółek
i podmiotów gospodarczych


Prawo spółek i podmiotów gospodarczych

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną firm (spółek i podmiotów gospodarczych) oraz doradzamy w sprawach doraźnych problemów przedsiębiorców.

W jakich sprawach i czynnościach pomoże Ci Kancelaria?

 • wsparcie w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenie obsługi prawnej firm (przedsiębiorców i organizacji non profit) w za,
 • rejestracja, zmiany i likwidacja spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
 • tworzenie projektów umów spółek i statutów, projektów uchwał organów i innych pism związanych z organizacją posiedzeń organów,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami rejestrowymi,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • analiza i negocjacje kontraktów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • zabezpieczenia umów i zabezpieczenia wierzytelności,
 • windykacja należności,
 • reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego oraz w sprawach przed organami administracji.

Restrukturyzacja
i Upadłość


Restrukturyzacja i Upadłość

Kancelaria prawna świadczy usługi z zakresu prawa restrukturyzacyjnego:

dla wierzycieli:

 • zastępstwo procesowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym udział w radzie wierzycieli i zgromadzeniu wierzycieli,
 • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności i innych pism w toku postępowania restrukturyzacyjnego,

dla dłużników:

 • zastępstwo procesowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym udział w radzie wierzycieli i zgromadzeniu wierzycieli,
 • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności i innych pism w toku postępowania restrukturyzacyjnego,

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa upadłościowego:

dla wierzycieli:

 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwu w sprawie nieuznania zgłoszonej wierzytelności, zarzutów co do planu podziału, zażaleń;
 • zastępstwo prawne wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, udział w radzie wierzycieli i zgromadzeniu wierzycieli,

dla dłużników:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców
  z uwzględnieniem zachowania ustawowych terminów oraz wniosków
  o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia majątku prywatnego upadłego,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie środków zaskarżenia.
\

Skontaktuj się z Radcą Prawnym

Jeśli chcesz wiedzieć, czy zajmiemy się Twoją sprawą skontaktuj się z nami.


Kancelaria Adwokacka Radca Prawny Agnieszka Wasiluk

Adres kancelarii Adwokackiej z Łęcznej Ul. Wiosenna 4
21-010 Łęczna